Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Limburger voelt zich nauwelijks betrokken bij het beleid van zijn gemeente.

Limburger voelt zich nauwelijks betrokken bij het beleid van zijn gemeente.
Provinciaal @ Vlaams Belang

De burger heeft steeds vaker de indruk dat hij niets te zeggen heeft in dit land. België is geen democratie, maar een particratie. In België beslissen de partijhoofdkwartieren, niet de burgers. Die politieke elite beschermt doelbewust de eigen positie en doet aan zelfbediening via politieke benoemingen. Voor verkiezingen staan politici elkaar ogenschijnlijk naar het leven, terwijl achter de schermen er gesjacherd wordt met mandaten en voorakkoorden.

Het Vlaams Belang wil de invoering van bindende volksraadplegingen naar Zwitsers model. Directe democratie door middel van volksraadplegingen biedt een welkome aanvulling op het systeem van representatieve democratie en biedt de gelegenheid de onmiskenbare kloof tussen burger en politiek te dichten. Door middel van deelname aan volksraadplegingen kunnen burgers hun mening kenbaar maken aan de politici en worden ze in staat gesteld een beleid dat niet gedragen wordt door de bevolking, bij te sturen. Omgekeerd kunnen politici via volksraadplegingen hun beleid beter afstemmen op de wensen van de burgers.

Directe democratie versterkt op deze manier de legitimiteit van het regeringsbeleid. Volksraadplegingen nodigen burgers uit tot maatschappelijk debat. Ze zorgen voor een actievere betrokkenheid bij het democratische besluitvormingsproces en versterken het democratische burgerschap. Politici mogen over belangrijke onderwerpen pas beslissingen nemen nadat de bevolking daarover haar mening heeft kunnen geven.

Het vermengen van uitvoerende mandaten op lokaal vlak en nationale wetgevende mandaten kan voor belangenconflicten zorgen. Deze machtspraktijk moeten we onmogelijk maken om onze democratie te versterken.